vcs-issue

记录遇到的vcs问题

xprop and -debug_acc+all

xprop选项和-debug_acc+all一起使能时,有出现过,寄存器无法正确传递的问题。

比如:在波形中看到了在时钟沿d变化了,但是q却一直无法变化。

1
2
3
4
5
always(@ posedge clk)
    if(reset)
        q <= 0;
    else
        q <= d;